Vedteker Guldberglia Vel

  1. Guldberglia Vel er en upolitisk forening av eiere av leiligheter og/eller hus hvor eierforholdet er kommet i stand ved at A/S Amalienborg har overdratt eiendomsretten til boligene i Bekkelibakken og Guldberglia til leieboerne. Vellets formål er å ivareta og fremme medlemmenes felles interesser ved aktivt gjennom vedtatte vedtekter og retningslinjer å arbeide for å verne om og bevare de verdier som er overtatt og treffe tiltak som bedrer trivselen for samtlige medlemmer.
  2. Den daglige ledelse utøves av et styre på 5 medlemmer. Disse skal velges på årsmøtet. Formannen velges for et år av gangen. Av de øvrige medlemmer er to på valg hvert år. Styret velger innen sin midte nestformann, sekretær og kasserer. Årsmøtet velger også 1 varamedlem til styret, 1 revisor og en valgkomité på 3 medlemmer, alle for ett år. Vellet forpliktes av formannen og et styremedlem i forening.
  3. Styret overåker vellets interesser ut i fra vedtatte vedtekter og retningslinjer, forvalter vellets midler etter årsmøtets bestemmelser og avgir årsberetning og regnskap til årsmøtet. Regnskapet skal være revidert og det skal følge kalenderåret. Styret er beslutningsdyktig i saker som minst tre medlemmer eller deres varamedlem har stemt for.
  4. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 15. mars. Medlemmene skal innkalles skriftlig med minst 14 dagers varsel. Følgende saker skal behandles:
  • Styrets årsberetning
  • Revidert regnskap
  • Valg etter §2
  • Innkommende forslag fra styret eller medlemmene
  • Bestemme kontingent for kommende år

5. Forslagene skal forelegges medlemmene skriftlig sammen med innkalling. Ved avstemming treffes alle vedtak etter alminnelig flertall av de fremmøtte medlemmer. Unntatt er endringer i disse vedtekter som krever 2/3 flertall av de fremmøtte. Dette flertall må dog utgjøre minst 20% av vellets totale medlemstall. Hver boligenhet har en stemme, men stemmerett bortfaller så lenge kontingent ikke er betalt.

6. Medlemsmøte skal holdes hvis to styremedlemmer eller minst 10 velmedlemmer krever det og angir hvilke saker som ønskes behandlet. Møtet innkalles av styret med minst 14 dagers skriftlig varsel med angivelse av dagsorden. §4 siste avsnitt, gjelder tilsvarende for vedtak som treffes av medlemsmøtet.

7. Styret har adgang til å oppnevne komiteer som skal ta seg av nærmere spesifiserte særoppdrag. Komiteene gir rapport og/eller innstilling til styret som så fatter vedtak eller legger saken frem på medlemsmøte eller årsmøte. Likeledes har styret adgang til å pålegge medlemmer pliktig dugnadsarbeide på fellesområdene. Medlemmer som unnlater eller ikke kan utføre pliktig dugnadsarbeide, vil bli avkrevd et gebyr etter en timesats som fastsettes på årsmøtet.

8. Medlemmer og/eller husstandsmedlemmer kan ikke unnslå seg valg som styremedlem eller som medlemm av en komité. Dog kan hun/han nekte gjenvalg over et tidsrom lik den funksjonstid som er avtjent.

Oppdrag som medlemmene vil at velstyret skal ta seg av må gis skriftlig.

%d bloggere liker dette: