Ordensregler

Guldberglia Vel består av 76 boenheter (eiere) som alle er medlemmer i Guldberglia Vel.
Boenhetene er fordelt på blokker, rekkehus, tomannsboliger og en enebolig som alle har selveier eiendommer.
I tillegg eier medlemmene et stort fellesområde som ligger rundt og mellom de enkelte selveier eiendommene.
Dette området består av plener / beplantede områder og innkjørseler /gårdsplasser.

Alle er tjent med at hele området blir holdt i orden da dette vil ha betydning for trivsel og eiendommens verdi.

Samtlige eiere har vedlikeholdsplikt på fellesområdet inklusive de interne veiforbindelser.

Eierne har også et ansvar for å holde sin egen eiendom i en slik stand at den ikke er til sjenanse for naboeiendommene.

Det å bo i blokker og rekkehus er ikke like lett for alle. Noen er interessert i ro og fred, mens andre har ikke det samme fokus på dette.
Alle ønsker å ha et godt forhold til naboene og det vil derfor være nødvendig å ta hensyn til ulike oppfatninger. Hvor grensen går for hva en kan tillate seg kan være uklar.
Er du i tvil om du forstyrrer naboer så snakk med dem.

Ved utleie av boenhet er det eierens ansvar å orientere leietager om gjeldene ordensregler.

Ved salg av bolig skal selger orientere ny eier om ordensregler og vedtekter som gjelder for
Guldberglia Vel.

Følgende regler gjelder:

Fellesområdenes grøntarealer:
Hver boenhet er ansvarlig for vedlikehold og stell av fellesområdets grøntarealer for den del av fellesområdet som naturlig grenser opp mot boenheten.
Arbeidet deles mellom eierne av boenheten. Lag gjerne liste slik at plener, hekker ol. blir klippet etter tur .
Større arbeider som trefelling ol. gjøres i forbindelse med fellesdugnaden vår eller høst
Eventuell trefelling skal være godkjent av det sittende styret
.
Det skal ikke hensettes gjenstander på fellesområder som skjemmer eller hindrer bruk av dette.

Klipping av fellesområdet/lekeplassen bak Guldberglia 7 og 9 utføres etter klippeliste som settes opp av styret.

Gårdsplasser og biloppstillingsplasser:
Disse skal holdes frie for ugress.
Singel til fellesområdets gårdsplasser/biloppstillingsplasser blir innkjøpt for Velet’s regning . Behov for singel tas opp med det sittende styret.
Side 2 av 2

Snørydding/sandstrøing
Eierene av den enkelte boenhet sørger for at nødvendig snørydding og sandstrøing utføres på egen gårdsplass slik at fremkommelighet opprettholdes.
Eiere av garasjer skal sørge for snørydding foran egen garasje.

(Styret kjøper inn strøsingel som medlemmene kan forsyne seg av for fylling av
felles/egne kasser.)

Parkering:
Kjøretøyer skal kun parkeres på tillatte steder. Det må ikke plasseres slik at de hindrer fri passasje for innkjøring til boenhetene.
Parkering skal ikke foretas inne på grøntarealer.

Avfall/søppel:
Avfall skal legges i søppelkassene. Matavfall, bleier ol. skal pakkes i plastposer som knyttes igjen før de legges i kassene. Kasselokket skal være helt lukket. Kassene skal rengjøres når luktproblemer oppstår.
Avfall som ikke egner seg for kassene må eierne selv sørge for blir fjernet.

Forøvrig må eierne til enhver tid rette seg etter de gjeldende kommunale bestemmelser for søppelhåndtering i vårt område.

PS: Det blir satt ut container vår og høst for bortkjøring av hageavfall og blandet avfall.
(Tidspunkt for utplassering angis med eget rundskriv)

Støy:
Naboer må ikke forstyrres unødig mellom kl 23.00 og kl 06.00.
Vis hensyn i den tiden det er aktuelt å hvile (Mest vanlig mellom kl.1700 –1800)
Unødig rusing og tomgangskjøring er ikke tillatt ved boenhetene.

Tørkeplasser:
Tørking og lufting av tøy skal ikke foretas på søn. og helligdager.

Husdyr:
De gjeldene generelle offentlige bestemmelser for dyrehold skal overholdes.

Indre orden i blokkene:
Eierne lager selv sine interne regler.

%d bloggere liker dette: