Forvaltning fellesområder

Retningslinjer for forvaltning av Guldberglia Vels fellesareal

Sameieloven gjelder for forvaltningen av fellesområdet, og loven begrenser derfor styrets og årsmøtets fullmakter i denne sammenheng. Disse retningslinjene er ikke ment å innskrenke sameielovens bestemmelser ift. forvaltningen av fellesområdet.

 1. Guldberglia Vels (”Velet”) fellesareal gnr. 4, bnr. 3, eies av, og står til felles disposisjon for, de 76 sameierne i Velet. Hver sameier har derfor eierskap til en ideell 1/76-part av dette arealet.
 1. Disse retningslinjene har til formål å bidra til størst mulig allmenn trivsel for Velets medlemmer. Retningslinjene har også til formål å bidra til høyest mulig verdi av hver enkelt boenhet, forutsatt at dette ikke går på bekostning av andre boenheter.
 1. De delene av fellearealet som egner seg til felles utnyttelse for alle eller mange av Velets medlemmer, skal øremerkes til slik bruk, og det skal legges til rette for at flest mulig kan ha glede av slike områder.
 1. De delene av fellearealet som flere enn én boenhet kan ha nytte/glede av, skal disponeres slik at det blir best mulig balanse mellom de berørte parters ønsker og behov.
 1. De delene av fellearealet som ”naturlig tilhører” kun én bestemt boenhet kan etter søknad og godkjennelse fra styret/årsmøtet normalt utnyttes av denne boenheten til bruk og tiltak etter vedkommendes ønsker, under forutsetning av at dette ikke er til ulempe eller sjenanse for andre medlemmer av Velet. 
 1. Alle planlagte tiltak på fellearealet skal skriftlig forelegges styret til uttalelse og godkjennelse før tiltaket eventuelt kan iverksettes. Styret kan sette vilkår for tiltak. Styret kan nekte tiltak som anses å være til ulempe eller sjenanse for andre. 

Styret har som utgangspunkt ingen rett til å godkjenne bygging eller utvidelse av bygningsmasse på fellesområdet. Det er i Velet imidlertid etablert en praksis for at beboere kan bygge påbygg foran hovedinngang i samme utstrekning som opprinnelig trappestørrelse, til tross for at trappene strekker seg litt inn på fellesområdet.  Disse retningslinjene endrer ikke denne etablerte praksisen.

 1. For å avklare om et planlagt tiltak kan anses å være til ulempe eller sjenanse for andre, må søker av det planlagte tiltak alltid oversende en beskrivelse av tiltaket til de naboer innenfor Velet som kan bli berørt av tiltaket, slik at disse får mulighet til å uttale seg om det før saken forelegges styret. Naboers eventuelle kommentarer skal sendes i kopi til styret. I oversendelsen til styret må søker vedlegge kopi av orienteringen som er sendt til de aktuelle naboer og eventuelle kommentarer innkommet fra disse, og også angi hvilke naboer som er varslet om tiltaket.
 1. Dersom det foreslås tiltak på fellearealet av typer og/eller omfang som ikke er i tråd med allerede etablert praksis, skal Styret ikke fatte vedtak. Forslag til slike tiltak må eventuelt forelegges Årsmøtet til avgjørelse.
 1. Behov og prioriteringer vil kunne endre seg over tid. Områder må derfor kunne omdisponeres når forholdene tilsier dette. Slike vedtak må fattes av Årsmøtet iht. sameielovens bestemmelser.
 1. Guldberglia Vel skal normalt dekke utgifter til tiltak som kommer et flertall av medlemmene til gode. Eventuelle unntak må vedtas av Årsmøtet. Utgifter til tiltak som ikke kommer flertallet av Velets medlemmer til gode, skal normalt dekkes av de Vel-medlemmer som har nytte/glede av tiltaket, og fordelingsnøkkel bestemmes av de som berøres.
 1. Eierskapet til alle deler av fellearealet forblir uforandret selv etter at tiltak er godkjent og gjennomført. 

***

Forslag fremlagt for årsmøtet i GuldbergliaVel (8. mars 2011)

%d bloggere liker dette: